- Rejestracja
Rejestracja w serwisie pozwoli Ci na:
  • wgrywanie swoich prac
  • komentowane i ocenianie prac innych użytkowników
  • budowanie swojego portfolio
  • wysyłanie wiadomości prywatnych
  • wymiany doświadczenia z innymi użytkownikami
  • wypowiadanie się na forum
Prosimy o podanie poprawnego adresu e-mail, gdyż do zakończenia procesu rejestracji wymagane jest potwierdzenie chęci zarejestrowania się poprzez wejście w adres podany w mailu.
Login powinien mieć od 3-10 znaków. Może zawierać cyfry oraz litery
Przykładowy adres email [email protected]
Staraj się utworzyć jak najsilniejsze hasło, złożone z dużych małych liter, cyfr, a także znaków specjalnych (np @ # $) itp. Hasło musi mieć min 6 znaków
Data urodzin w formacie rok-miesiąc-dzień posłuży nam do ustalenia twojego wieku.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z serwisu underarts.pl
Regulamin

1. Właścicielem serwisu underart.pl jest Łukasz Surdy, Adres kontaktowy: [email protected] . Właściciel dalej zwany jest zamiennie „Administratorem”, „Administracją” lub „Władzami”.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Serwis underart.pl (dalej: „Serwis”, „Underarts”) jest serwisem internetowym, który umożliwia zamieszczanie i prezentację prac artystycznych na stronach serwisu w postaci plików cyfrowych. Oferta ta adresowana jest do twórców różnorodnych dziedzin sztuk wizualnych oraz literatury.
 
4. W niniejszym regulaminie pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z jego zasobów, umieszczająca w nim swoją twórczość w postaci plików cyfrowych.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych tj. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows, MacOS X, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail [email protected] lub przez zakładkę Załoga bezpośrednio do przedstawicieli moderacji.

  
6. Otwierając konto w serwisie underart.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b)    korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa w tym w szczególności w odniesieniu do aktów prawnych regulujących kwestie praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności intelektualnej, praw ochrony dóbr osobistych oraz postanowieniami Regulaminu;
c)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;
d)    niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam)

7. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień. W momencie dokonania rejestracji uznaje się, że Użytkownik zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu.
 
9. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu underart.pl w sposób aktywny - w szczególności mieć możliwość wypowiadania się i zamieszczania prac - Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Świadczenie usługi rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi - klikając na link aktywujący - przesłany przez Administrację serwisu w wiadomości "Aktywacja konta" na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta.
 
10. Usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym na wniosek Użytkownika, uniemożliwia świadczenie przez serwis underart.pl usługi i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu underart.pl wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe. Wniosek o usunięcie danych może zostać złożony w dowolnej formie.
 
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w serwisie underart.pl może prezentować wyłącznie materiały własnego autorstwa i tylko te spośród nich, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz chronionych prawem dóbr osób trzecich.  Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Użytkownikowi, który daną pracę w serwisie umieścił.

12. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 13. Administrator underart.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem regulaminu. Usunięcia może dokonać osobiście lub poprzez osoby przez niego wyznaczone w ramach moderacji Serwisu.
 
14. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie underart.pl - Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Właściciel natychmiast powiadomi o takich roszczeniach użytkownika.
 
15. Wszelkie pytania dotyczące serwisu underart.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: [email protected] lub do przedstawicieli moderacji, których można znaleźć w zakładce Załoga 

 
 16. Underart.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki nieprawidłowego lub sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu underart.pl przez jego Użytkowników;
- treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;
- treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);
- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie
- wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.
 
17. Underart.pl zastrzega sobie prawo do:
- okresowego wyłączania serwisu underart.pl
- zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;
- usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu underart.pl
- zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu underart.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu underart.pl
 
18. Underart.pl informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 
19. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi underart.pl (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez serwis underart.pl za wyraźną zgodą Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez administrację serwisu underart.pl w wiadomości "Aktywuj konto" na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.
20. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: https://underarts.pl/content/r0.reg Władze serwisu underart.pl zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 
21. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie underart.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje ewentualnych przyszłych zmian Regulaminu.
 
23. Administracja serwisu underart.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z underart.pl prosimy kierowa
na adres mailowy: [email protected]

Polityka prywatności serwisu: