Incepcja

podśWIADOMOŚCI

Układ

Czułoświatłości

Światłoczułość

Antidotum

Indukcja

May2Be